Skip to content

Mød vores kunder

tamigo opfylder behovene for mange forskellige typer kunder.

Læs hvorfor de valgte tamigo.

Adventurous hiker exploring mountains with Salomon sneakers, prominently featuring the SALOMON logo in the foreground.

Alt relateret til personaleadministration foregik via Excels-filer. Så det var ikke særlig fleksibelt og ikke ensartet på tværs af butikker eller lande.

Salomon, det franske outdoor-brand ffra Alperne, implementerede tamigo i 11 lande i Europa for at forbedre drift og løn. Michaël Amsellen, Global Senior Retail Operations Manager, siger, at feedbacken var positiv med det samme.

For det første er tamigo let at bruge og intuitivt. For det andet passer værktøjet sammen med andre værktøjer, vi har implementeret sideløbende, dvs. en SaaS-løsning, der kan bruges fra enhver enhed.

Ifølge Michaël giver tamigo et ensartet og globalt overblik over planlagte timer og produktivitet. Og vigtigst af alt bringer det Salomons teams sammen i ét fælles system.

Du kan læse hele casen om Salomon og tamigo her.

Various plates of Asian food such as Sushi, Nigiri and sticks, with the logo of the tamigo customer Sticks n Sushi visible in the foreground.

Siden 2006 har tamigo hjulpet Sticks’n’Sushi med at optimere deres daglige drift.

tamigo's vagtplan er utrolig nem at håndtere for den enkelte planlægger. Og da vagtplanen konstant er opdateret med nye og brugervenlige funktioner, bliver den faktisk bare lettere og lettere at bruge”, siger Tommy Hvid.

Tommy Hvid synes også, at tamigo-appen er ”genial”. Appen giver både planlæggere og ansatte adgang til nøglefunktioner og information hvor som helst og når som helst. Planlæggere kan gøre ledige vagter tilgængelige på vagtbørsen via appen og medarbejdere kan bytte vagter eller spørge om fri, mens de er på farten.

”Det er også et kæmpe plus, at vores ansatte kan tilgå vores forside i tamigo både i webløsningen og i appen, hvor de kan se billeder og beskrivelser af vores interne kampagner og særlige tilbud”, siger Tommy Hvid. Som driftschef er Tommy Hvid sikker på, at tamigo's økonomiske overblik har en direkte indflydelse på Sticks’n’Sushis omsætning. Når deres budgetter uploades til tamigo, kan både ledelsen og den enkelte planlægger nøjagtigt se, om de planlagte vagter er fremmende for økonomien.

Det er utrolig vigtigt, at vi er i stand til at se, hvad vores vagtplaner rent faktisk vil koste samtidig med, vi lægger dem. Endvidere viser tamigo nøjagtigt lønudgifterne holdt op mod omsætningen på alle restauranterne. Denne fleksibilitet og gennemsigtighed er ’spot on’ for enhver restaurantkæde.

A notebook and golden necklaces on a white table, with the logo of the workforce management solution user Bijou Brigitte in the foreground.

I dag, når nogen ringer til hovedkvarteret, kan vi kigge i det samme system sammen. Papiret er væk, og alt kører digitalt. Det giver mere gennemsigtighed, sikkerhed og tillid.

Smykkegiganten Bijou Brigitte besluttede sig for at revidere de interne processer i sine ca. 400 tyske butikker. For med hver ny butik, der åbner, stiger også medarbejdernes administrative arbejdsbyrde. Bijou har brugt tamigo i alle sine tyske butikker siden 2019. Ifølge Philipp Schockenhoff, teamleder i HR-afdelingen, er resultaterne imponerende.

Vores butikschefer sparer utroligt meget tid hver måned med tamigo, når de udarbejder de månedlige regnskaber.

Phillip siger, at alle i virksomheden har fået mange fordele ud af tamigo, og det er netop derfor, Bijou Brigitte har besluttet at rulle løsningen ud til andre europæiske lande.

Du kan læse hele casen om Bijou Brigitte og tamigo her.

Night view of Hotel des Nordens showcasing workforce management solutions. The hotel building and heated outdoor pool create a serene ambiance. Hotel des Nordens logo adds a touch of elegance to the scene.

tamigo er utroligt nyttigt til kontrol, budgettjek og alle lønaktiviteter.

For Hotel des Nordens medførte sommerens højsæson altid udfordringer omkring planlægningen. For at gøre planlægningen mere efterspørgselsorienteret tog de tamigo i brug i 2010. Ifølge Ronny Wilke, Administration Manager, har det hjulpet planlæggerne med at træffe mere effektive beslutninger.

I slutningen af ugen kan de se medarbejdernes aktuelle flexniveau og har kontrol over alle løngrænser - uden selv at skulle regne på det.

Denne gennemsigtighed har haft tilsvarende positive effekter for HR-teamet og de faste medarbejdere.

Læs hele Hotel des Nordens casen her.

Four lingerie models posing, showcasing the logo of the tamigo customer Triumph in the foreground.

Som lønansvarlig sparer jeg masser af tid med tamigo. Jeg kan nemt eksportere alle de nødvendige komponenter til den månedlige løn fra tamigo til vores lønsystem.

Alle ved, hvor svært det kan være at få et samlet overblik over virksomheden i et Excelark – omsætning, produktivitet, lønudgifter osv. Det var derfor et oplagt valg for Triumph Benelux at samle al deres information i tamigo som led i en optimering af deres forretning.

Med kun få klik giver tamigo Triumph Benelux indsigt i adskillige KPI’er såsom budget, produktivitet, lønprocent, omsætning og lønomkostninger. Dette gør det let at benchmarke, hvordan Triumph-butikkerne klarer sig, takket være tamigo's konsistente og opdaterede data.

A Danish design chair standing next to two orange circles, featuring Bolia's customer logo in the foreground.

tamigo giver et uvurderligt overblik over lønomkostninger og en korrekt lønproces for alle butikker.

Før de implementerede tamigo, stod det danske Bolia over for en udfordring. Nogle af deres butikker brugte ofte flere timer, end der var budgetteret med. International HR Manager Anette Sørensen fortæller, at der skete en dramatisk forbedring med tamigo.

Ved at tilføje budgetter og sammenligne dem med den forventede produktivitet og de planlagte timer i forhold til budgettet i tamigo, fik vi den rette indsigt, så vi kunne benchmarke og hjælpe butikkerne med at planlægge inden for budgetterne.

Og når det kommer til selve planlægningsprocessen, er tamigo også en velsignelse. Anette siger, at det er nemt at foretage ændringer i vagtplanerne (og med så mange deltidsansatte skal det ske ofte) med et minimum af administrative ressourcer.

Læs hele Bolia-casen.

Four packages of liquorice by Lakrids by Bülow displayed together, featuring the logo of the premium liquorice brand and tamigo customer in the foreground.

tamigo har givet både ledelsen og de ansatte et overblik over vagtplanerne og lønnen, som vi ikke kunne have fået på nogen anden måde.

Det eksklusive lakridsbrand – Lakrids by Johan Bülow – skiftede til tamigo tilbage i 2012. De håndskrevne vagtplaner blev hurtigt erstattet af opdaterede og automatiserede vagtplaner, og Lakrids valgte at tidsregistrere via tamigo s online stempelur, tamigo touch.

Når man kun har unge mennesker ansat, er det et kæmpe plus, at kommunikationen omkring vagtplanen og vagtbytte foregår via en besked i tamigo's brugervenlige app.

tamigo har ikke bare minimeret tidskrævende, manuelle opgaver hos Lakrids, men har også givet en kæmpe forbedring af medarbejderkommunikationen, siger Anita Møllebro, Retail Design Manager.

Før tamigo sendte vi e-mails til de ansatte, men de reagerede næsten aldrig på dem.

The modern outdoor lobby of a hotel, filled with various light rattan furniture, showcasing the logo of the tamigo customer Danhostel in the foreground.

tamigo skaber et overblik, hvilket betyder, at du altid er opdateret. Derfor er tamigo et uvurderligt redskab.

Siden 2014 har tamigo optimeret styringen af arbejdskraften hos Danhostel i Helsingør. Før tamigo, registrerede Danhostels ansatte deres arbejdstid på papir.

Souschef Nicolai Stubtoft fortæller: ”Det var ét stort rod, fordi medarbejderne registrerede deres arbejdstid på papirark, som jeg så blev nødt til at gennemgå et efter et ... Hvis de altså overhovedet huskede at aflevere dem.”

Som med alle andre hoteller eller vandrerhjem er der sæsonbetingede udsving hos Danhostel. Der er et markant øget antal unge medarbejdere i løbet af sommermånederne. Selv om højsæsonen er ensbetydende med mange nye ansigter, tager det ikke Nicolai Stubtoft lang tid at oplære nye medarbejdere i at bruge tamigo. Efter en kort introduktion kan de ansatte nemt begynde at bytte vagter med hinanden, uden at ledelsen behøver være involveret.

I sidste ende er alt, hvad jeg behøver at gøre, at godkende, hvad de ansatte allerede har aftalt indbyrdes, og det er bare helt perfekt.

Book en præsentation 
med en af
vores specialister

Udfyld formularen, og vi kontakter dig for at finde et passende tidspunkt.  

Learn why they chose tamigo for their business.

aldi customer case

We estimate that our store managers save between 15-30 minutes on admin every single day with tamigo. That’s huge!

As they invested in modernising their stores, ALDI Denmark also put their workforce management under the microscope. Improving employee retention and operational efficiency were the top priorities in their nearly 200 stores nationwide. Since tamigo was implemented in 2021, Project Manager Thomas Sørensen says there’s been big improvements.

Instead of having to phone up HR, employees can check their worked hours in the tamigo app. The numbers are right there, and they can trust them. Functions like these are definitely helping our efforts around retention.

Store managers now spend a fraction of the time they used on daily admin tasks — like finding cover for a sick employee.

You can read the full ALDI Denmark and tamigo story here.

bijou-brigitte-customer-case-image
Today, when someone calls headquarters, we can look into the same system together. The paper is gone and everything runs digitally. That makes for more transparency, security and trust.

Fashion jewellery giant Bijou Brigitte decided to overhaul the internal processes of its approximately 400 German stores. Because with every new store that opens, the administrative workload for employees also increases. Bijou has used tamigo in all its German stores since 2019. According to Philipp Schockenhoff, team leader in the HR department, the results are impressive.

Our store managers save an incredible amount of time each month with tamigo when preparing the monthly financial statements.

Phillip says that everyone in the company has gained numerous benefits from tamigo. And that’s exactly why Bijou Brigitte has decided to roll out the solution to other European countries. 

You can read the full Bijou Brigitte and tamigo case here.

case-design-bolia

tamigo provides an invaluable overview of labour costs and a correct payroll process for all stores.

Before they implemented tamigo, Scandinavian design firm Bolia faced a challenge. Some of their stores were regularly using more hours than were budgeted. With tamigo, International HR Manager, Anette Sørensen, says there was a dramatic improvement.

By adding budgets, and by comparing it to the expected productivity and the planned hours vs. the budget in tamigo, we got the right insights for us to benchmark and help stores plan within budgets.

And when it comes to the process of scheduling itself, tamigo is also a boon. Anette says that making changes to rotas (and with so many part-time employees, this needs to happen a lot) is easy to manage with minimum administrative resources.

Read the full Bolia case.

case-design_salomon

Everything related to personnel administration was done via Excels files. So it wasn't very flexible and not uniform across shops or countries.

Salomon, the French outdoor sports brand from the Alps, deployed tamigo across 11 countries in Europe to improve operations and payroll. Michaël Amsellen, Global Senior Retail Operations Manager, says the feedback was immediately positive.

Firstly, tamigo is easy to use and intuitive. Secondly, the tool fits in with other tools we have deployed in parallel, i.e., a SaaS solution capable of being used from any device.

According to Michaël, tamigo grants a uniform and global view over planned hours and productivity. And most importantly, brings Salomon's teams together in one shared system.

You can read the full Salomon and tamigo case here.

hotel-des-nordens-customer-case-illustration
tamigo is incredibly helpful for controls, budget checks and any payroll activities.

For Hotel des Nordens, summer peak season always brought challenges around scheduling. To make planning more demand-orientated, they adopted tamigo in 2010. According to Ronny Wilke, Administration Manager, it’s helped planners make more effective decisions.
 
At the end of the week, they can see the current flex level of the employees and have control over all wage limits – without having to do the calculations themselves.

This transparency has had similarly positive effects for the HR team and regular employees. 

Read the full Hotel des Nordens case here.
lakrids-by-bulow

tamigo has given both management and the employees an overview of rotas and wages, which we could not have gotten any other way.

Exclusive liquorice brand Lakrids by Johan Bülow switched to tamigo's Workforce Management solution in 2012. Handwritten rotas were replaced by updated and automated schedules, and Lakrids chose to register hours via tamigo’s time clock, Touch.

When you only have young people employed, it's a huge plus that communication about the rota and shift exchange takes place via text message on tamigo's user-friendly app.

tamigo has not only minimised time-consuming and manual tasks at Lakrids but has also vastly improved employee communication, says Anita Møllebro, Retail Design Manager.

Before tamigo, we sent emails to the staff, but they almost never reacted to them.

case-design-danhostel

tamigo creates an overview, so you are always up to date. That's why tamigo is an invaluable tool.

Since 2014, tamigo Danhostel in Helsingør, Denmark, has been optimising staff management using tamigo. Previously, employees were registering their hours on pieces of paper.

It was a complete mess before, as employees registered their working hours on a piece of paper, which I then had to go through one by one… if they remembered to hand them in at all.

Whenever peak summer months arrive, Danhostel has to increase hiring. But despite all the new faces, it doesn’t take souchef Nicolai Stubtoft long to train them in how to use tamigo. After a brief intro, staff start exchanging shifts with one another without management having to be involved.

In the end, all I have to do is approve what the staff have already agreed upon amongst themselves, and that is just brilliant.

case-design_sticksnsushi

The rota is incredibly easy to manage for the inpidual planner. And because the rota is constantly updated with new and user-friendly features, it actually keeps getting easier and easier to use.

Restaurant chain Sticks’n’Sushi became tamigo’s first ever customer, back in 2006. And Operations Manager Tommy Hvid says that tamigo's financial overview has a direct influence on the chain’s revenue, as both management and planners can see whether planned hours align with budgets.

It's incredibly important that we’re able to see what shift schedules costs while we’re making them. In addition, tamigo accurately displays labour costs against revenues across all the restaurants. This flexibility and transparency is, for every restaurant, ‘spot on’.

Tommy also calls the tamigo app "genius". It gives both planners and employees access to key functions and information at anytime, anywhere. For example, when it comes to internal communication:

It's a huge plus that our staff can access our tamigo front page in the web solution and on the app to see pictures and descriptions of our internal campaigns and specials.

case-design_triumph

Being responsible for the payroll, I save a lot of time with tamigo. I can easily export all necessary components for the monthly salary from tamigo to our payroll system.

Every manager knows how hard it is to get an overview of KPIs in Excel. In searching for a solution, lingerie brand Triumph's Benelux operations looked to another European country for inspiration. Triumph’s HR Operations Specialist Lia Vos explains:

Our Triumph colleagues in Denmark were already working with tamigo to full satisfaction. It was therefore a logical step for Triumph Benelux to implement tamigo as well.

Lia Vos says that with just a few clicks, tamigo gives Triumph Benelux insights into budgets, productivity, wage percentage, revenue and labour costs. This makes it easy to benchmark the performance of all their Triumph stores.

case-design-rema

Shopkeepers don't have time to read lengthy manuals. One of the key advantages of tamigo is that new shopkeepers only need a few hours of training.

The easily accessible online rota and the overview of wage percentages were just some of the reasons why the supermarket chain REMA 1000 chose tamigo over other workforce management solutions in 2008. HR Manager Svend Halse Petersen explains:

Other discount chains have other financial and shift schedule systems that require lengthy courses and continuous updates before the system creates value. We chose a different course of action and we have succeeded.

tamigo hasn't just had a positive effect on independent REMA 1000 shopkeepers. At the main office in Horsens, Denmark, tamigo helps minimize time-consuming admin tasks and gives HQ a fuller overview of company-wide performance.