Skip to content

Poznaj naszych klientów

tamigo jest idealnym rozwiązaniem dla wielu różnych grup klientów.

Dowiedz się, dlaczego nasi klienci
wybrali tamigo dla swojej firmy.

Adventurous hiker exploring mountains with Salomon sneakers, prominently featuring the SALOMON logo in the foreground.

Wszystko związane z administracją personelu odbywało się za pomocą arkuszy Excela. Nie było to więc zbyt elastyczne i spójne rozwiązanie dla różnych sklepów i lokalizacji.

Salomon - francuska marka sportowa z Alp, wdrożyła tamigo w 11 krajach w Europie, aby usprawnić operacje i płace. Michaël Amsellen, Global Senior Retail Operations Manager, mówi, że opinie na temat systemu były od razu bardzo pozytywne.

Po pierwsze, tamigo jest łatwe w użyciu i bardzo intuicyjne. Po drugie, narzędzie pasuje do innych systemów, które wdrożyliśmy równolegle.

Według Michaëla, tamigo zapewnia spójny i globalny wgląd w planowane godziny pracy i produktywność. A co najważniejsze, łączy zespoły Salomon w jednym wspólnym systemie.

Przeczytaj pełną relację o Salomon x tamigo tutaj.

Various plates of Asian food such as Sushi, Nigiri and sticks, with the logo of the tamigo customer Sticks n Sushi visible in the foreground.

Grafik jest niezwykle łatwy w użyciu dla każdego planującego. A ponieważ program jest stale aktualizowany o nowe i przydatne funkcje, korzystanie z niego staje się coraz wygodniejsze.

Sieć restauracji Sticks'n'Sushi została pierwszym klientem tamigo w 2006 roku. Kierownik operacyjny Tommy Hvid twierdzi, że raport finansowy w tamigo ma bezpośredni wpływ na przychody sieci, ponieważ zarówno kierownictwo, jak i osoby odpowiedzialne za planowanie mogą sprawdzić, czy planowane godziny pracy są zgodne z budżetem.

Niezwykle ważne jest, abyśmy byli w stanie zobaczyć, ile kosztują nasze grafiki zmian podczas ich tworzenia. Ponadto tamigo dokładnie wyświetla koszty pracy w stosunku do przychodów we wszystkich restauracjach. Ta elastyczność i przejrzystość jest dla każdej restauracji "strzałem w dziesiątkę".

Tommy nazywa również aplikację tamigo "genialną". Daje ona zarówno osobom odpowiedzialnym za planowanie, jak i pracownikom dostęp do kluczowych funkcji i informacji w dowolnym miejscu i czasie. Na przykład, jeśli chodzi o komunikację wewnętrzną:

To ogromny plus, że nasi pracownicy mogą uzyskać dostęp do naszej strony głównej tamigo w przeglądarce internetowej i aplikacji, aby zobaczyć zdjęcia i opisy naszych wewnętrznych kampanii i ofert specjalnych.

A notebook and golden necklaces on a white table, with the logo of the workforce management solution user Bijou Brigitte in the foreground.

Dziś, gdy ktoś dzwoni do siedziby głównej, możemy razem zajrzeć do tego samego systemu. Papier zniknął i wszystko odbywa się elektronicznie. Zapewnia to większą przejrzystość, bezpieczeństwo i zaufanie.

Marka biżuterii Bijou Brigitte postanowiła dokonać przeglądu wewnętrznych procesów w swoich około 400 niemieckich sklepach. Wraz z otwarciem każdego nowego sklepu wzrasta również obciążenie administracyjne pracowników. Bijou używa tamigo we wszystkich swoich niemieckich sklepach od 2019 roku. Według Philippa Schockenhoffa, lidera zespołu w dziale HR, wyniki są imponujące..

Nasi kierownicy sklepów oszczędzają niesamowitą ilość czasu każdego miesiąca dzięki tamigo podczas przygotowywania miesięcznych sprawozdań finansowych.

Phillip mówi, że wszyscy w firmie odnieśli liczne korzyści z tamigo i właśnie dlatego Bijou Brigitte zdecydowało się wprowadzić to rozwiązanie w innych krajach europejskich.


Przeczytaj pełną relację o Bijou Brigitte x tamigo tutaj

Night view of Hotel des Nordens showcasing workforce management solutions. The hotel building and heated outdoor pool create a serene ambiance. Hotel des Nordens logo adds a touch of elegance to the scene.

tamigo jest niezwykle pomocne w kontrolach, sprawdzaniu budżetu i wszelkich działaniach związanych z naliczaniem wynagrodzeń.

Dla Hotelu des Nordens szczyt sezonu letniego zawsze wiązał się z wyzwaniami związanymi z planowaniem. Aby planowanie było bardziej zorientowane na popyt, w 2010 r. wprowadzono tamigo. Według Ronny'ego Wilke, kierownika ds. administracji, pomogło to osobom odpowiedzialnym za planowanie podejmować bardziej efektywne decyzje.

Pod koniec tygodnia mogą oni zobaczyć aktualny poziom obłożenia pracą i mieć kontrolę nad wszystkimi limitami wynagrodzeń - bez konieczności samodzielnego wykonywania obliczeń.

This transparency has had similarly positive effects for the HR team and regular employees. 

Przeczytaj pełną relację o Hotelu des Nordens x tamigo tutaj

Four lingerie models posing, showcasing the logo of the tamigo customer Triumph in the foreground.

Będąc odpowiedzialnym za listę płac, oszczędzam dużo czasu dzięki tamigo. Mogę łatwo wyeksportować wszystkie niezbędne składowe miesięcznego wynagrodzenia z tamigo do naszego systemu płacowego.

Lia Vos mówi, że za pomocą zaledwie kilku kliknięć, tamigo daje Triumph Benelux wgląd w budżety, produktywność, procent wynagrodzeń, przychody i koszty pracy. Ułatwia to porównywanie wydajności wszystkich sklepów Triumph.

A Danish design chair standing next to two orange circles, featuring Bolia's customer logo in the foreground.

tamigo zapewnia bezcenny wgląd w koszty pracy i prawidłowe naliczanie wynagrodzeń we wszystkich sklepach.

Przed wdrożeniem tamigo skandynawska firma Bolia stanęła przed nie lada wyzwaniem. W niektórych sklepach pracownicy regularnie przepracowywali więcej godzin niż przewidziano w budżecie. Anette Sørensen, International HR Manager, twierdzi, że dzięki tamigo nastąpiła radykalna poprawa.

Dodając budżety i porównując je z oczekiwaną produktywnością i planowanymi godzinami w stosunku do budżetu w tamigo, uzyskaliśmy odpowiednie informacje, które pozwoliły nam porównać i pomóc sklepom w planowaniu w ramach budżetu.

Sam proces planowania w tamigo jest również świetnie rozwiązany. Anette twierdzi, że wprowadzanie zmian w grafikach (a przy tak wielu pracownikach zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin zdarza się to często) jest łatwe i szybkie.

Przeczytaj więcej

Four packages of liquorice by Lakrids by Bülow displayed together, featuring the logo of the premium liquorice brand and tamigo customer in the foreground.

tamigo dało zarówno kierownictwu, jak i pracownikom taki wgląd w grafik i wynagrodzenia, jakiego nie moglibyśmy uzyskać nigdzie indziej.

Ekskluzywna marka Lakrids by Johan Bülow przeszła na system zarządzania personelem tamigo w 2012 roku. Odręcznie pisane plany zmian zostały zastąpione zaktualizowanymi i zautomatyzowanymi grafikami, a firma Lakrids zdecydowała się rejestrować godziny pracy za pomocą licznika czasu pracy tamigo Touch.

Gdy zatrudnia się tylko młodych ludzi, ogromnym plusem jest to, że komunikacja dotycząca grafików i wymiany zmian odbywa się za pośrednictwem wiadomości tekstowych w łatwej w użyciu aplikacji tamigo.

tamigo nie tylko zminimalizowało czasochłonne i ręczne procesy w Lakrids, ale także znacznie poprawiło komunikację między pracownikami, mówi Anita Møllebro, Retail Design Manager.

Przed tamigo wysyłaliśmy e-maile do pracowników, ale prawie nigdy na nie nie dostawaliśmy odpowiedzi.

The modern outdoor lobby of a hotel, filled with various light rattan furniture, showcasing the logo of the tamigo customer Danhostel in the foreground.

tamigo generuje ogólny obraz sytuacji, dzięki czemu zawsze jesteś na bieżąco. Dlatego tamigo jest bezcennym narzędziem.

Od 2014 roku tamigo Danhostel w Helsingør w Danii optymalizuje zarządzanie personelem za pomocą tamigo. Wcześniej pracownicy rejestrowali swoje godziny pracy na kartkach papieru.

Wcześniej panował kompletny bałagan, ponieważ pracownicy rejestrowali swoje godziny pracy na kartkach papieru, które następnie musiałem przeglądać jeden po drugim... o ile w ogóle pamiętali o ich oddaniu.

Za każdym razem, gdy nadchodzą szczytowe miesiące letnie, Danhostel musi zwiększyć zatrudnienie. Ale pomimo wszystkich wielu nowych pracowników, przeszkolenie w zakresie korzystania z tamigo nie zajmuje dużo czasu. Po krótkim wprowadzeniu pracownicy zaczynają wymieniać się zmianami bez konieczności angażowania kierownictwa.

Na końcu wszystko, co muszę zrobić, to zatwierdzić to, co pracownicy już uzgodnili między sobą, i to jest po prostu genialne.

Porozmawiaj z naszym
ekspertem

Wprowadź swoje dane osobowe, a my skontaktujemy się z tobą w celu ustalenia dogodnego terminu.

Learn why they chose tamigo for their business.

aldi customer case

We estimate that our store managers save between 15-30 minutes on admin every single day with tamigo. That’s huge!

As they invested in modernising their stores, ALDI Denmark also put their workforce management under the microscope. Improving employee retention and operational efficiency were the top priorities in their nearly 200 stores nationwide. Since tamigo was implemented in 2021, Project Manager Thomas Sørensen says there’s been big improvements.

Instead of having to phone up HR, employees can check their worked hours in the tamigo app. The numbers are right there, and they can trust them. Functions like these are definitely helping our efforts around retention.

Store managers now spend a fraction of the time they used on daily admin tasks — like finding cover for a sick employee.

You can read the full ALDI Denmark and tamigo story here.

bijou-brigitte-customer-case-image
Today, when someone calls headquarters, we can look into the same system together. The paper is gone and everything runs digitally. That makes for more transparency, security and trust.

Fashion jewellery giant Bijou Brigitte decided to overhaul the internal processes of its approximately 400 German stores. Because with every new store that opens, the administrative workload for employees also increases. Bijou has used tamigo in all its German stores since 2019. According to Philipp Schockenhoff, team leader in the HR department, the results are impressive.

Our store managers save an incredible amount of time each month with tamigo when preparing the monthly financial statements.

Phillip says that everyone in the company has gained numerous benefits from tamigo. And that’s exactly why Bijou Brigitte has decided to roll out the solution to other European countries. 

You can read the full Bijou Brigitte and tamigo case here.

case-design-bolia

tamigo provides an invaluable overview of labour costs and a correct payroll process for all stores.

Before they implemented tamigo, Scandinavian design firm Bolia faced a challenge. Some of their stores were regularly using more hours than were budgeted. With tamigo, International HR Manager, Anette Sørensen, says there was a dramatic improvement.

By adding budgets, and by comparing it to the expected productivity and the planned hours vs. the budget in tamigo, we got the right insights for us to benchmark and help stores plan within budgets.

And when it comes to the process of scheduling itself, tamigo is also a boon. Anette says that making changes to rotas (and with so many part-time employees, this needs to happen a lot) is easy to manage with minimum administrative resources.

Read the full Bolia case.

case-design_salomon

Everything related to personnel administration was done via Excels files. So it wasn't very flexible and not uniform across shops or countries.

Salomon, the French outdoor sports brand from the Alps, deployed tamigo across 11 countries in Europe to improve operations and payroll. Michaël Amsellen, Global Senior Retail Operations Manager, says the feedback was immediately positive.

Firstly, tamigo is easy to use and intuitive. Secondly, the tool fits in with other tools we have deployed in parallel, i.e., a SaaS solution capable of being used from any device.

According to Michaël, tamigo grants a uniform and global view over planned hours and productivity. And most importantly, brings Salomon's teams together in one shared system.

You can read the full Salomon and tamigo case here.

hotel-des-nordens-customer-case-illustration
tamigo is incredibly helpful for controls, budget checks and any payroll activities.

For Hotel des Nordens, summer peak season always brought challenges around scheduling. To make planning more demand-orientated, they adopted tamigo in 2010. According to Ronny Wilke, Administration Manager, it’s helped planners make more effective decisions.
 
At the end of the week, they can see the current flex level of the employees and have control over all wage limits – without having to do the calculations themselves.

This transparency has had similarly positive effects for the HR team and regular employees. 

Read the full Hotel des Nordens case here.
lakrids-by-bulow

tamigo has given both management and the employees an overview of rotas and wages, which we could not have gotten any other way.

Exclusive liquorice brand Lakrids by Johan Bülow switched to tamigo's Workforce Management solution in 2012. Handwritten rotas were replaced by updated and automated schedules, and Lakrids chose to register hours via tamigo’s time clock, Touch.

When you only have young people employed, it's a huge plus that communication about the rota and shift exchange takes place via text message on tamigo's user-friendly app.

tamigo has not only minimised time-consuming and manual tasks at Lakrids but has also vastly improved employee communication, says Anita Møllebro, Retail Design Manager.

Before tamigo, we sent emails to the staff, but they almost never reacted to them.

case-design-danhostel

tamigo creates an overview, so you are always up to date. That's why tamigo is an invaluable tool.

Since 2014, tamigo Danhostel in Helsingør, Denmark, has been optimising staff management using tamigo. Previously, employees were registering their hours on pieces of paper.

It was a complete mess before, as employees registered their working hours on a piece of paper, which I then had to go through one by one… if they remembered to hand them in at all.

Whenever peak summer months arrive, Danhostel has to increase hiring. But despite all the new faces, it doesn’t take souchef Nicolai Stubtoft long to train them in how to use tamigo. After a brief intro, staff start exchanging shifts with one another without management having to be involved.

In the end, all I have to do is approve what the staff have already agreed upon amongst themselves, and that is just brilliant.

case-design_sticksnsushi

The rota is incredibly easy to manage for the inpidual planner. And because the rota is constantly updated with new and user-friendly features, it actually keeps getting easier and easier to use.

Restaurant chain Sticks’n’Sushi became tamigo’s first ever customer, back in 2006. And Operations Manager Tommy Hvid says that tamigo's financial overview has a direct influence on the chain’s revenue, as both management and planners can see whether planned hours align with budgets.

It's incredibly important that we’re able to see what shift schedules costs while we’re making them. In addition, tamigo accurately displays labour costs against revenues across all the restaurants. This flexibility and transparency is, for every restaurant, ‘spot on’.

Tommy also calls the tamigo app "genius". It gives both planners and employees access to key functions and information at anytime, anywhere. For example, when it comes to internal communication:

It's a huge plus that our staff can access our tamigo front page in the web solution and on the app to see pictures and descriptions of our internal campaigns and specials.

case-design_triumph

Being responsible for the payroll, I save a lot of time with tamigo. I can easily export all necessary components for the monthly salary from tamigo to our payroll system.

Every manager knows how hard it is to get an overview of KPIs in Excel. In searching for a solution, lingerie brand Triumph's Benelux operations looked to another European country for inspiration. Triumph’s HR Operations Specialist Lia Vos explains:

Our Triumph colleagues in Denmark were already working with tamigo to full satisfaction. It was therefore a logical step for Triumph Benelux to implement tamigo as well.

Lia Vos says that with just a few clicks, tamigo gives Triumph Benelux insights into budgets, productivity, wage percentage, revenue and labour costs. This makes it easy to benchmark the performance of all their Triumph stores.

case-design-rema

Shopkeepers don't have time to read lengthy manuals. One of the key advantages of tamigo is that new shopkeepers only need a few hours of training.

The easily accessible online rota and the overview of wage percentages were just some of the reasons why the supermarket chain REMA 1000 chose tamigo over other workforce management solutions in 2008. HR Manager Svend Halse Petersen explains:

Other discount chains have other financial and shift schedule systems that require lengthy courses and continuous updates before the system creates value. We chose a different course of action and we have succeeded.

tamigo hasn't just had a positive effect on independent REMA 1000 shopkeepers. At the main office in Horsens, Denmark, tamigo helps minimize time-consuming admin tasks and gives HQ a fuller overview of company-wide performance.